Szybowisko_RYSUNEK

REGULAMIN PRZEBYWANIA ORAZ WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI REKREACYJNEJ I LOTNICZEJ NA TERENIE OŚRODKA SPORTÓW LOTNICZYCH 
W MIEROSZOWIE – NOWE SIODŁO

Zatwierdzony: Uchwała Zarządu Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej

NR.IV/ 03 w dniu 14.04.2010r

Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej zwraca się do wszystkich zainteresowanych oraz użytkowników terenu Ośrodka  Sportów Lotniczych Szybowiska  Mieroszów – Nowe Siodło do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w regulaminie.

 1. Korzystający i przebywający na terenie Ośrodka, przebywają na swoją odpowiedzialność, Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za zaistniałe wypadki w działalności lotniczej i rekreacyjnej, oraz innych zdarzeń losowych, zaistniałych na terenie Ośrodka.
 2. Przebywający na terenie Ośrodka  muszą uzyskać pisemną zgodę Gospodarza terenu na prowadzenie działalności szkolno-rekreacyjnej w:Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej (AZW) – adres Biura –  Al. Wyzwolenia 25, 58-300 Wałbrzych, tel.:  695 18 00 60 – lub 74/8423266,   601635643, pisma kierować można drogą elektroniczną na adres: muzeum.ikar@poczta.onet.pl
 3. Piloci lotniowi i paralotniowi przed rozpoczęciem lotów zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu u gospodarza terenu (dane wyżej),  wystarczy jedno zgłoszenie w ciągu dnia, ale wszyscy startujący musza być pewni, że takie zgłoszenie miało miejsce i wiedzieć,  jakie obowiązują w danym dniu ograniczenia.
 4. Użytkownicy terenu poruszają się po terenie w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem maksymalnej ostrożności, z uwagą i obserwacją pola wzlotów i lądowań, oraz  na wykonujących inną działalność lotniczą lub rekreacyjną.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu wszelkich pojazdów na teren ośrodka bez zgody gospodarza terenu, nie dotyczy drogi dojazdowej do zabudowań ośrodka prowadzącej od wiaduktu kolejowego zgodnie z oznaczeniami
 6. Piloci wykonujący działalność lotniczą legitymują się:
 • ważną polisą ubezpieczeniową OC/odpowiedzialności cywilnej
 • ważnym uprawnieniem do wykonywania określonej działalności lotniczej
 • ważnym świadectwem sprawności sprzętu lotniczego / ważny przegląd techniczny sprzętu.
 1. Do kontroli w/w upoważnieni są:
 2. kierownik lotów holowanych
 3. instruktorzy obecni na starcie
 4. osoby upoważnione przez Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej
 5. Loty szkolne odbywać się mogą tylko pod kierunkiem uprawnionego instruktora oraz otrzymania pisemnej zgody od Dyrektora Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej.
 6. Loty tandemowe dozwolone są wyłącznie za zgodą gospodarza terenu, po wniesieniu stosownej opłaty i otrzymaniu warunków do prowadzenia takich lotów.
 7. W trakcie wykonywania lotów holowanych, zakazuje się przechodzenia i przelatywania przez sektor wykonywania startów i rozłożonej liny na kierunku wyciągarka – miejsce startu.
 8. Loty zboczowe wykonywać można tylko po zapoznaniu się z aktualnymi warunkami meteorologicznymi z uwzględnieniem prędkości  wiatru w m/sek oraz kierunku (kierunek – płd, płd-wsch, płd-zach)
 1. Wykonując start przestrzegać należy zasad bezpieczeństwa w zakresie:
 • posiadania właściwego ubioru, chroniącego przed utratą ciepła i urazami ciała
 • sprawdzenia stanu technicznego sprzętu lotniczego
 • właściwego podpięcia się do sprzętu lotniczego
 • sprawdzenia wolnej przestrzeni do wykonania startu
 1. Startujący do lotu zboczowego musi pozwolić pilotowi wcześniej będącemu w powietrzu na wykonanie i dokończenie manewru „zabrania się na żagiel”. Jednak należy pamiętać o tym, aby piloci będący w powietrzu nie nadużywali tego uprawnienia. Zezwala się na dwa esy zboczowe przy ścianie lasu.
 2. Bezwzględne pierwszeństwo startu ma lotnia startująca z rampy lotniowej
 3. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad zachowania bezpiecznej separacji w stosunku do drugiego użytkownika przestrzeni powietrznej – min. 50m
 4. Wykonując lot żaglowy, – stosować zasady separacji /jak w p. 15/
 5. Stosować zasadę  przy wykonywaniu zakrętów podczas lotów żaglowych – tylko od stoku w kierunku napływających strug powietrza i bezwzględnie przestrzegać prawa pierwszeństwa lotu.
 6. Zabrania się lotów w bezpośredniej bliskości okna startowego jeśli na starcie znajdują się piloci oczekujący na start, oraz ograniczenie do niezbędnego minimum manewrów w rejonie okna startowego
 7. Zabrania się podchodzenia pod zbocze z postawioną paralotnią lub próbami stawiania paralotni w strefie startowiska i zlotów ze zbocza.
 8. Lądowanie lotni i paralotni na zboczu – startowisku jest zabronione.
 1. Lądowanie lotni i paralotni na pasach lądowiska samolotowego (wyznaczonych białymi ogranicznikami) w czasie wykonywania lotów szybowcowych lub samolotowych jest zabronione. Zabrania się również lotów lotni i paralotni w strefie  esowania i podejścia do lądowania szybowców i samolotów.
 2. W przypadku zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu należy powiadomić natychmiast odpowiednie służby:
 • telefon alarmowy – 112
 • Pogotowie Ratunkowe -999
 • GOPR Wałbrzych – Kłodzko -74-8423414
 1. Obowiązuje zakaz wykonywania lotów:
 • podczas zbliżającej się burzy
 • pod wpływem spożycia alkoholu
 1. Piloci lotniowi i paralotniowi przed lotem zobowiązani są do zapoznania się z rejonem pasów lądowisk i stref prowadzenia holi (mapka na tablicy informacyjnej na stronie www.aeromania.com.pl )
 2. Wszyscy przebywający na terenie ośrodka są zobowiązani do utrzymania czystości
 3. W przypadku zamiaru wykonania przelotu z wykorzystaniem termiki, powiadomić należy o tym zamiarze odpowiednią SŁUŻBĘ INFORMACJI LOTNICZEJ – dla rejonu Mieroszów – Nowe Siodło – FIS – POZNAŃ Tel.22/5747385 –  61/8967385, fax 61/8967586

UWAGA

Drogi pilocie nie jesteś jedynym użytkownikiem przestrzeni powietrznej. Wykonując przelot, przemieszczasz się w przestrzeni lotów swobodnych na różnych wysokościach. W wielu przypadkach, kominy termiczne pozwolą uzyskać Ci wysokość –zgodnie z warunkami VFR ( loty z widzialnością) w odległości pionowej 300m od podstawy chmur. W tej przestrzeni mogą się znajdować inne statki powietrzne dysponujące znacznie większą prędkością postępową w stosunku do twojej / lub odwrotnie i dobrze poinformować i być poinformowanym o prowadzonych lotach. Nie zgłaszając przelotu – narażasz siebie oraz innych na poważne niebezpieczeństwo zderzenia się w powietrzu.

Piloci – pamiętajcie o tym, że latanie jest dla Was pasją i wspaniałym przeżyciem, – ma przynosić Wam dużo satysfakcji z tego, że oderwaliście się od ziemi i poczuliście się ptakiem. Niech ta chwila trwa długo i nigdy nie zdominuje tego, co w lotnictwie nazywamy „zdrowym rozsądkiem” i nigdy nie przeceńcie swoich możliwości.

Latanie to ciągłe zmaganie się z warunkami meteorologicznymi, możliwościami sprzętu, na którym latasz oraz Twoich nabytych umiejętności w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku:

pil  JERZY SIATKOWSKI

PREZES AEROKLUBU ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ

 


Top